ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3"

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3" ในวันที่ 27 มิ.ย. 59- 1 ก.ค.59 (ไม่เสียค่ายใช้จ่าย) เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ นำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในประชาคมอาเซียน โดยมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินำหลักคิดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกับเพื่อนค่ายที่มาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-27 พ.ค.59 
โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ไม่เกินคณะละ 5 คน 
ส่งใบสมัครไปยังกองกิจการนิสิต มศว ภายในวันที่ 23 พ.ค.59

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิศาชล เสดสุวรรณ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มศว โทร. 02-260-9547

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/pr-th/nida-camp-3

Previous Article เชิญชวนนิสิตร่วมสร้างผลงานเพื่อเข้าประกวดใน "โครงการแจ่ม"
Next Article ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประกวดสุนทรพจน์ ครบรอบ 84 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Print
387

x