ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว ร่วมโครงการ "ปั่นกัน กั้นโกง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมโครงการ "ปั่นกัน กั้นโกง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งนี้ นิสิต มศว รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน และยังมีนิสิตที่สนใจ จำนวน 170 คน เข้าร่วมปั่นจักรยานและกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงพลังการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

Previous Article การจัดสรรเงินรายได้กิจกรรมนิสิตและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Next Article นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2558
Print
321

x