ข่าวสารหน่วยงาน

มศว เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559
มศว เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

มศว เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม ได้นำบุคลากรและนิสิตจากสภานิสิตและชมรมต่อต้านการคอรัปชัน มศว เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

สัมมนาประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัมมนาประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัมมนาประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประชุมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ประชุมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ประชุมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

งานกิจกรรมนิสิต ได้เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 12 ปี
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 12 ปี

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 12 ปี

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2559
คู่มือนิสิต  ปีการศึกษา 2559

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2559

กองกิจการนิสิต ได้จัดทำคู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตใหม่ ในด้านการรับบริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

First24252627282930313233Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิตงานกิจกรรมนิสิต
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
+ ทุนการศึกษา
+ นักศึกษาวิชาทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย

วิดีโอแนะนำ