โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต กำหนดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-11สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

ลักษณะกิจกรรม

เป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่
กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
3. กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ ได้แก่
ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์

มศว รับน้องสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะแก่นิสิต ได้แก่
* กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
* กิจกรรมนิสิตจิตอาสา
  - ทำสมุดกระดาษรีไซเคิล
  - เพ้นท์ถุงผ้า
  - ปลูกไม้ประดับ
  - Big Cleaning Day 


  

 


 เอกสารสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
คำอธิบายเอกสาร
ินัยและการแต่งกายของนิสิต มศว
- ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต
- ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี
- เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
- หนังสือรับทราบระเบียบข้อบังคับฯ

ครงการปฐมนิเทศฯ
- กำหนดการโครงการ
- เอกสารการเตรียมตัวของนิสิต ชั้นปีที่ 1
- แบบสำรวจข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1

อกสารหมายเลข 1,2
- หนังสือรับทราบระเบียบข้อบังคับฯ
- แบบสำรวจข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1 

 จุดรวมพลของนิสิตชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะ
 สถานที่จัดกิจกรรม "นิสิตจิตอาสา"
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์ บุคลากร
- แบบแจ้งความประสงค์เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศฯ