Sunday, February 14, 2016 :: Login  

 

 แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 3ดี
 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา
     3 ดี 
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 
    สถานศึกษา 3ดี

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับใช้สังคม"  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังวัดสระแก้ว จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 200 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แต่ละรุ่น

 • นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2 ตรวจดูรายชื่อการแบ่งกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มขึ้นรถเพื่อเดินทางไปค่าย รถจอดหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยม เช็คชื่อ 06.00 น. รถออก 06.30 น.
 • ประกาศรายชื่อนิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแรงบันดาลใจ เพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 3  และขอให้นิสิตที่มี
  รายชื่อไปรายงานตัว ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ กองกิจการนิสิต ประสานมิตร/องครักษ์
 • กำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 และคำแนะนำในการเตรียมตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
  ทุนการศึกษาโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่สังคม”
  “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ระดับปริญญาตรี 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2559

  Print       Terms Of Use   ::   Privacy Statement   ::   Copyright 2007 by My Website